Østfyn Linedancers Nyborg

Foreningens vedtægter

Overskrift

Vedtægter for foreningen

ØSTFYN LINEDANCERS NYBORG

§ 1.  Foreningens navn er ØSTFYN LINEDANCERS NYBORG

§ 2.  Foreningens hjemsted er Nyborg kommune.

 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands eller en Postboks.

§ 3. ØSTFYN LINEDANCERS formål er at undervise i Linedance og  udbrede denne danseglæde, som countrymusikken er med til at højne. Desuden danses for motionens skyld og for et positivt socialt samvær.

§ 4.  Som medlemmer kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens  vedtægter.                                                                                                                                                      Bestyrelsen  kan dog nægte optagelse, hvis særlige grunde taler derfor. Men sådanne nægtelser skal omtales i formandens beretning ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der efter to advarsler ikke viser sig at være socialt velfungerende i forhold til foreningens øvrige medlemmer.  Eksklusioner omtales ligeledes i  formandsberetningen.

§ 5.  Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år, der følger kalenderåret og forfalder senest på dagen for generalforsamlingen.

§ 6.  Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges forskudt af hinanden efter lodtrækning det første år.  På generalforsamlingen  vælges ligeledes øvrige bestyrelses-medlemmer forskudte af hinanden.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder en suppleant. Bestyrelsen konsituerer herefter sig selv Skulle det ske, at bestyrelsen ved udtræden kommer ned på 4 medlemmer og begge suppleanter har været anvendt, skal der foretages suppleringsvalg på en ekstraordinær generalforsamling.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 7.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes  hvert år inden udgangen af marts   måned og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag/annoncering med  angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være den samlede bestyrelse i hænde senest 8 dage før denne.

 

 Generalforsamlingens dagsorden er:         

1)       Valg af dirigent

2)       Valg af referent

3)       Formandens beretning

4)       Kassererens fremlæggelse af regnskabet

5)       Fremlæggelse og vedtagelse af budget

6)       Vedtagelse af kontingent

7)       Indkomne forslag

8)       Valg af bestyrelse og suppleanter

a)       Formand

b)       Næstformand

c)       Kasserer

d)       Sekretær

e)       1-3 Bestyrelsesmedlemmer

f)        2 bestyrelsessuppleanter

g)       1 revisor

h)       1 revisorsuppleant

9)        Eventuelt

§ 8   Ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes af bestyrelsen eller af et mindretal af  bestyrelsesmedlemmer eller af mindst 1/3 medlemmer. Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på E-mail eller opslag til medlemmerne med skriftlig begrundelse for indkaldelsen og generalforsamlingens dagsorden.

§ 9   Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Alle indbetalinger til foreningen modtages og alle udbetalinger fra foreningen foretages af kassereren. Denne fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor.

§ 10   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 10.1

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningens hvilende forpligtelser

§10.2 Ved køb og salg afforeningens aktiver samt ved indgåelse af gældforpligtelser kræves underskriftaf hele bestyrelsen.

§10.3 Uanset ovenstående kankassereren og formanden hver for sig disponere over klubbens konti ved netbankog dankort eller lignende.

§ 11  Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12  Beslutning om ophævelse af foreningen træffes på en generalforsamling med mindst 2/3 af medlemmerne tilstedeværende med almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Ved foreningens ophør sælges foreningens aktiver til generalforsamlingens fremmødte. Indtægt fra salg samt evt. formue tilfalder anden humanitær organisation bestemt af generalforsamlingen.

Som vedtaget på  generalforsamlingen

Den 24. februar 2016

Dirigent            :        Majbritt Clausen

Formand          :        Jan Christensen

Næstform.        :       Majbritt Clausen

Kasserer           :      Hanne Fabrin

Sekretær           :     Pia Christensen

Bestyrelsesmedl:   Folmer Pedernsen

Bestyrelsesmedl:   Jane Scmidt

Suppleant          :     Klaus Scmidt

Suppleant          :     Kaj Hansen

Revisor              :      Anne Lokesgaard